மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும் பாதுகாப்பான எதிகாலத்துக்கு இப்போதே எரிசக்தியை சேமிக்கவும்  மின் விளக்குகள் உபயோகத்தில் இல்லாத போது அணைத்து விடவும்.   அளவில்லா ஆற்றலை அளவாக பயன்படுத்தவும்.